Občanské sdružení CB - (Stanovy ve formátu PDF)

 

Stanovy Občanského sdružení

 

CB Dobřany – kuželkářský klub o.s.

 

 

 

I.             Základní ustanovení

 

1.            CB Dobřany – kuželkářský klub o.s. ( dále jen CB ) je dobrovolným nepolitickým, zájmovým občanským sdružením provozující tělovýchovnou, sportovní, organizační, osvětovou a hospodářskou činnost.

2.                   CB má postavení samostatné právnické osoby a rozvíjí svou činnost v souladu s platnými zákony České republiky, těmito stanovami a obecně závaznými předpisy.

3.                   CB je politicky nezávislý, založený na demokratickém principu.

4.                   CB působí na území města Dobřany. Vzhledem k zapojení svých členů ( kolektivů a jednotlivců ) ve sportovních soutěžích řízených Českomoravským kuželkářským svazem  ( dále jen ČMKS ) je CB organizací s působností na území ČR.

5.                   Sídlo CB je v Dobřanech,  Zahradní 705, PSČ 334 41.

 

 

 

II.           Poslání a cíle

 

1.                   CB organizuje vlastní tělovýchovný a sportovní proces a usiluje o zpřístupnění tělesné kultury zájemcům z řad veřejnosti, především mládeže.

2.                   Vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a to zejména hospodářskou činností.

3.                   Buduje, provozuje a udržuje tělovýchovná zařízení, která vlastní nebo užívá.

4.                   Vede své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožňuje jim informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec.

5.                   Pečuje o zvyšování tělesné a sportovní výkonnosti a o všestranný rozvoj svých členů organizováním tréninků a soustředění, uplatňováním moderních poznatků sportovního tréninku a dalších vědních oborů aplikovaných na tělovýchovný proces.

6.                   Hájí práva a oprávněné zájmy členů uvnitř i navenek a za tím účelem spolupracuje se sportovními a tělovýchovnými organizacemi a dále spolupracuje s orgány města a ostatními organizacemi i jednotlivci. Po stránce sportovní činnosti spolupracuje s orgány sportovního svazu.

 

 

 

III.          Členství, práva a povinnosti členů

 

1.                   Členství je dobrovolné a řádným členem CB se může stát každá osoba starší 10-ti let, bez ohledu na svoji společenskou nebo politickou příslušnost, náboženské vyznání a mající předpoklady podílet se na činnosti a rozvoji CB a souhlasící s jeho stanovami.

2.                   Školní mládež do věku 14-let může získat členství za předpokladu písemného souhlasu jejich zákonných zástupců.

3.                   Kromě občanů mohou být členy CB i jakékoliv organizace, instituce nebo podniky, které mají zájem přispívat k rozvoji sportu, tělovýchovy a jiných forem tělesné kultury v rámci CB. S takovýmto tzv. kolektivním členem CB uzavírá výkonný výbor ( dále jen VV ) smlouvu, ve které se vymezí vzájemná práva, povinnosti a způsoby spolupráce.


 

4.                   Členové CB mají právo:

a)                  účastnit se podle svých zájmů, možností a schopností sportovního, tělovýchovného a společenského života CB a to za podmínek těchto stanov,

b)                  účastnit se soutěží sportovního svazu za podmínek jejich soutěžních řádů, popř. soutěží jiných svazů nebo organizací se souhlasem VV,

c)                   účastnit se školení, kurzů a seminářů, které umožňují odborný a výkonnostní růst nebo zvyšování kvalifikace související se sportovní a tělovýchovnou činností,

d)                  podílet se na všech výhodách ze členství vyplývajících,

e)                   uplatňovat své vlastní názory a návrhy, vznášet dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich příslušné odpovědi, související s jejich činností,

f)                   požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření CB,

g)                   účastnit se VH a od věku 18-ti let se podílet i na jejím rozhodování,

h)                  účastnit se jednání VV, jedná-li se o projednávání záležitostí spojených s jeho osobou,

i)                    volit a býti voleni do orgánů CB od věku 18-let.

 

5.                   Členové CB mají povinnosti:

a)                  dodržovat stanovy a plnit úkoly z nich vyplývající, dodržovat příslušné směrnice a usnesení,

b)                  aktivně se podílet na činnosti a rozvoji CB,

c)                   šetřit, chránit a udržovat majetek, který slouží CB k zabezpečení vlastní činnosti,

d)                  nepoškozovat dobré jméno CB,

e)                   platit příspěvky, příp. jiné poplatky související s členstvím v plné výši a ve stanoveném termínu.

 

6.                   Kolektivní člen CB:

 

a)                  spolupracuje a jedná s CB prostřednictvím smlouvou určeného statutárního zástupce,

b)                  má právo:

-          účastnit se podle svých zájmů, možností a schopností sportovního, tělovýchovného a společenského života CB a to za podmínek těchto stanov,

-          podílet se na všech výhodách ze členství vyplývajících,

-          uplatňovat své vlastní názory a návrhy, vznášet dotazy a připomínky vůči zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich příslušné odpovědi, související s jejich činností,

-          požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření CB,

-          účastnit se VH a podílet i na jejím rozhodování,

-          volit do orgánů CB,

c)                   se automaticky stává členem VV CB.  Pokud má však CB více než jednoho kolektivního člena, zvolí si kolektivní členové jediného zástupce, který je bude při zasedání VV zastupovat.

 

7.                   Řádné členství zaniká:

a)                  zrušením ze strany člena – vystoupením,

b)                  zrušením ze strany CB - vyškrtnutím pro neplnění povinností,

c)                   zrušením ze strany CB - vyloučením pro závažné provinění.

 

Závažným proviněním se rozumí:

-          spáchání trestného činu,

-          zvlášť závažné porušení etických a mravních zásad,

-          zneužití jména CB a práv vyplývajících z členství v CB pro získání vlastních majetkových, finančních či jiných výhod,

-          úmyslné způsobování škody na majetku CB vlastním i pronajatém.

 

IV.         Orgány CB a jejich pravomoci

 

Orgány CB jsou                  A) Valná hromada

                                               B) Výkonný výbor

                                               C) Revizní komise

 


A.           Valná hromada ( dále jen VH )

 

1.                   VH je nejvyšším orgánem KK a skládá se ze všech členů KK.

2.                   VH se koná nejméně 1xročně a svolává ji VV způsobem a ve lhůtách určených stanovami. Mimořádná VH koná vždy, pokud o to požádá písemně více jak 20% členů KK starších 18-ti let nebo pokud se takto rozhodne VV.

3.                   VV zašle pozvánku všem členům nejméně 14 dnů před konáním VH. V pozvánce bude minimálně uvedeno místo, datum a hodina konání VH.

4.                   VH je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů KK starších 18-ti let. Není-li VH usnášeníschopná, koná se ve lhůtě do jednoho měsíce náhradní valná hromada, jež je schopna se usnášet kdykoliv.

5.                   Každý člen KK starší 18-ti let má jeden hlas. Členové KK mladší 18-ti let mají právo účasti na VH KK bez možnosti hlasovat.

6.                   VH řídí předseda VV.

7.                   VH projednává zprávu o činnosti a hospodaření oddílu.

 

8.                   VH rozhoduje 3/5 většinou přítomných členů starších 18-ti let v těchto věcech:

a)                  schválení stanov, jejich změnu a doplnění,

b)                  změna cíle činnosti KK,   

c)                   sloučení KK s jinou právnickou osobou,

d)                  vznik a zánik KK, v případě zániku o majetkovém vypořádání

e)                   schvaluje název, symboliku a sídlo KK,

f)                   schvaluje hlavní směry činnosti KK,

g)                   prodej, zástavu nemovitostí, přijetí půjčky, převod práv k hospodaření - s hodnotou vyšší než 100 000,- Kč,

 

9.                   V ostatních věcech rozhoduje VH nadpoloviční většinou přítomných členů starších 18-ti let, např:

a)                  volba členů VV, volba revizní komise a odvolání členů,

b)                  schvalování výše členských příspěvků,

c)                   schvalování rozpočtu hospodaření a plán činnosti na období kalendářního roku.

 

 

B.           Výkonný výbor

 

1.                   Zabezpečuje plnění usnesení VH, zajišťuje činnost v období mezi VH.

2.                   VV je statutární orgán, jež řídí činnost CB a jedná jeho jménem. Schází se nejméně jedenkrát za měsíc. Mimořádné zasedání VV CB může být svoláno na žádost některého člena VV.

3.                   Ze svého středu si VV zvolí předsedu CB

4.                   Volební období VV jsou 3 roky.

5.                   VV má počet členů stanovených zpravidla podle velikosti členské základny, ale vždy má předsedu, jednatele a hospodáře.

6.                   Změny ve složení VV lze provádět na každé VH CB. Vyžádá-li si to mimořádná situace, může se VV obměnit kooptací až do jedné poloviny svých členů.

7.                   VV jedná ve všech věcech týkajících se CB, pokud nejde o věci, jež jsou vyhrazeny k rozhodování VH. Zasedání VV CB řídí předseda CB. VV je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

8.                   Každý člen VV má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

9.                   VV vede seznam členů a vybírá od těchto členů členské příspěvky.

10.               VV vede účetnictví o hospodaření CB.

11.               Rozhoduje o vyloučení člena CB za závažné provinění nebo pro neplnění povinností.

12.               Rozhoduje o prodeji ( zástavě ) majetku s hodnotou nižší než 100 000,- Kč.

13.               O všech rozhodnutích VV se pořizují zápisy.

 


C.           Revizní komise ( dále jen RK )

 

1.                   RK je voleným orgánem členské schůze pro provádění kontroly všech ekonomických a správních operací prováděných v rámci CB.

2.                   RK nezasahuje do pravomoci VV, ani jeho činnost nenahrazuje.

3.                   Oprávnění kontroly se vztahuje na všechny funkcionáře, pracovníky a  členy.

4.                   Na žádost RK je každý člen povinen ji poskytnout bez prodlení pravdivé a úplné vyjádření.

5.                   S výsledkem svých kontrolních řešení RK seznamuje VV.

6.                   Člen RK nesmí být volen do žádného dalšího orgánu CB.

7.                   RK se řídí organizačním řádem schváleným VH.

8.                   Počet členů RK a její statut schvaluje VH.

 

 

 

V.          Vznik a zánik členství

 

1.                   Členství v CB  je dvojí a to aktivní a pasivní.

2.                   Aktivní členové platí členský příspěvek a jsou zaregistrováni v ČMKS.  Aktivní členové obdrží členský průkaz ČMKS.

3.                   Pasivní členové platí členský příspěvek.  Pasivní členové CB obdrží členský průkaz CB. 

4.                   Platnost členského průkazu ČMKS a CB je dána úhradou členských příspěvků na příslušný kalendářní rok.

5.                   Zvláštním druhem členství je tzv.kolektivní členství ( viz kap. III, odst. 3  a kap. III odst. 6 ). Kolektivní člen neplatí členský příspěvek a obdrží členský průkaz CB.

6.                   Členství zaniká v případě, že o to člen požádá, nebo když nezaplatí členský příspěvek v plné výši a v uvedeném termínu, nebo když je vyloučen.

7.                   Vyloučený člen může podat odvolání k VH, která rozhodne o vyloučení prostou většinou hlasů s konečnou platností. Do doby projednání je členu pozastaveno členství.

 

 

 

VI.         Majetek CB a hospodaření

 

1.                   CB hospodaří se svěřeným majetkem bez nároku na zisk. Nejedná se o podílové spoluvlastnictví.

2.                   O svém hospodaření vede CB účetnictví podle platného zákona.

3.                   Hospodaření je v souladu s cílem činnosti CB.

4.                   Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu mohou disponovat předseda CB a další VV CB pověřená osoba.

 

5.                   Zdrojem příjmů CB jsou zejména:

a)                  členské příspěvky CB,

b)                  příjmy z vlastní hospodářské činnosti,

c)                   dary, příspěvky a dotace od sportovních svazů,

d)                  státní příspěvky, dotace od ČSTV a od jiných organizací a osob,

e)                   majetek převedený do vlastnictví CB členem CB,

 


VII.       Právní postavení CB

 

1.                   CB je samostatným právním subjektem, jehož jménem jedná předseda CB, nebo valnou hromadou pověřená osoba.

2.                   O zániku CB a vypořádání majetku rozhoduje VH.

 

 

 

VIII.     Závěrečná ustanovení

 

1.                   Tyto stanovy nabývají platnosti okamžikem schválení valnou hromadou CB.

2.                   Tyto stanovy byly registrovány Ministerstvem vnitra ČR dne _____________.

3.                   Návrh na registraci podává přípravný výbor.

4.                   Stanovy lze měnit pouze písemnými dodatky po schválení valnou hromadou.

 

 

 

 

V Dobřanech dne:  10.7.2012